open/close

Varuförsäkring

En formalitet eller nödvändighet?

En mängd saker kan gå fel under en transport av varor, vare sig man vill eller ej. Företag som låter en professionell transportör eller speditör sköta transporten av sina varor, tror ofta felaktigt att transportören eller speditören är ansvarig för alla eventuella skador. Men om det uppstår problem är det i själva verket vanligt att man ställs inför en lång lista med begrepp och villkor som är omöjliga för lekmän att förstå. I det här dokumentet förklarar vi vad du behöver tänka på, de vanligaste riskerna i samband med en varutransport och när det är klokt att teckna en försäkring.

1. Vad behöver du vara medveten om?

När man anlitar ett logistikföretag för att transportera sina varor är det viktigt att man har en klar uppfattning om vilka problem som kan uppstå i händelse av skada, förlust eller stöld.

Viktiga standardvillkor innefattar:

  • Incoterms och ansvar
  • Transportör- och speditörsansvar
  • Varuförsäkring

Incoterms och ansvar

Incoterms beskriver rättigheter och skyldigheter mellan köpare och säljare av transporttjänster. Incoterms förtydligar vem som betalar för vad. De fastställer även vem som är ansvarig i händelse av en eventuell skada på, eller förlust av varor under transporten. Transportören eller speditören är endast ansvarig om skada eller förlust inträffar genom bevisbara misstag eller försummelse under transport. På samma sätt finns det gränser för transportörens eller speditörens ansvar och för hur mycket de kan behöva betala (se bild 2).

Transportör och speditör

Det är stor skillnad mellan en transportörs och en speditörs ansvar. En transportör är ett företag som tar hand om den fysiska transporten av varor från A till B, medan en speditör är en mellanhand som arrangerar transporten på kundens uppdrag. En speditör är alltså endast delvis ansvarig vid skada eller förlust. Om en kund anlitar en transportör direkt är transportören ansvarig enligt bild 2.

Försäkringsskydd

Om värdet på din försändelse är högre än det högsta belopp som din transportör eller speditör är skyldig att betala, är det klokt att undersöka möjligheten att teckna en varuförsäkring inför transporten. Med en varuförsäkring ersätts du för varornas värde enligt handelsfakturan, om något skulle gå fel under transporten.

Bild 1: Klicka här för en översikt av Incoterms leveransvillkor.

Bild 2: Översikt över de villkor och begränsningar som gäller för en speditörs och en transportörs ansvar vid transport med flyg, fartyg eller på väg. (Lokala speditörsorganisationer eller andra regler kan föreskriva ännu lägre ansvar för transportören eller speditören.)
  Standardvillkor  Maximalt ansvar
Flygfrakt

Montrealkonventionen
Warszawakonventionen

19 SDR per kilo
Sjöfrakt Haag-Visbyreglerna 666,67 SDR per kolli eller 2 SDR per kilo om det är mer
Vägtransport (internationell) CMR-villkor 8,33 SDR per kilo

SDR = Särskilda dragningsrätter, vilket är en virtuell valutaenhet som upprätthålls av Internationella valutafonden (IMF) och representerar ett flertal stora valutor (1 SDR är ca 1,16 EUR).

CMR = Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg).

Om det inte finns någon faktura, kommer marknadsvärdet att användas för att fastställa beloppet. Transportkostnaderna kommer i vissa fall även att ersättas.

Det är transportköparens eget ansvar att teckna den försäkring som krävs.

Försäkringspremiens kostnad beror på flera faktorer som:

  • Varornas värde och slag
  • Godsets destination
  • Valt transportsätt

2. Vad finns det för risker och förfarande?

Skada

Skada inbegriper varor som t ex repas, blir tillbucklade eller blöta under transporten. Det är avsändarens ansvar att försändelsen är lämpligt emballerad. Om godset är synligt skadat när det tas emot av mottagaren ska en skriftlig anmärkning göras på transportdokumentet. Därefter ska ett skriftligt krav snarast skickas in.

Om skadan på försändelsen inte syns direkt vid leverans (dold skada) måste godsägaren hålla transportören ansvarig inom tre arbetsdagar vid flyg- eller sjöfrakt samt inom sju arbetsdagar vid vägtransport.

Varor levereras vanligtvis till mottagaren även om de är skadade, såvida transporten inte är poänglös eller omöjligt att utföra.

Förlorade eller stulna varor

Förlorade eller stulna varor inkluderar förlust eller bevisbar stöld av hela eller delar av försändelsen. I sådana fall är det viktigt att påvisa att förlusten eller stölden av varorna har skett under transporten. I princip anges förlust med en anmärkning på transportdokumentet som anger försändelsens innehåll och kvantitet. Chauffören signerar transportdokumentet när han tar emot försändelsen. Om varumottagaren upptäcker en förlust vid leverans och noterar förlusten på transportdokumentet, är det ett tillräckligt bevis på att förlusten skett under transporten.

Stöld måste bevisas, till exempel med hjälp av inspelningar från övervakningskameror. Varje fall av stöld måste alltid rapporteras till polisen och ansvaret för att så sker åligger den part som var ansvarig för försändelsen när stölden inträffade. Om det inte finns några faktiska bevis för stöld, ska händelsen behandlas som en förlust.

Om endast en del av försändelsen förloras eller stjäls, kompenseras den berörda parten i proportion därtill. I händelse av förlust eller stöld i samband med flyg- eller sjöfrakt måste transportören hållas direkt ansvarig. För vägtransporter räcker det med en anmärkning på transportdokumentet.

Förseningar

Försenade varuleveranser kan ibland leda till ekonomiska förluster, även kända som ”konsekvensskador” eller ”särskilda skador”. Transportörer och speditörer tar aldrig ansvar för denna typ av skador. Ansvaret är begränsat upp till de fraktkostnader som betalats, om misstag eller försummelse kan bevisas. Det är normalt sett inte möjligt att försäkra sig mot följdskador då det är svårt att kvantifiera den exakta omfattningen av sådana förluster och att uppskatta den tillhörande risknivån.

Gemensamt haveri (gäller endast sjöfrakt)

Även om det inte inträffar ofta är det viktigt att känna till ”gemensamt haveri”, det vill säga en kollektiv skada på båda fartyg och dess last. Om ett fartyg är i fara, kan det bli nödvändigt att göra vissa uppoffringar för att skydda själva fartyget, dess besättning och dess last. Alla kostnader som hör ihop med räddningsinsatsen, inbegripet värdet på eventuella varor som man tvingats göra sig av med, delas proportionerligt mellan fartygets ägare och ägarna av lasten. I praktiken betyder det att varuägarna ska stå för en del av kostnaden. Det är dock möjligt att försäkra sig mot sådana risker.

Hur stor är risken för skada eller förlust?

Risken är i själva verket extremt liten. Som jämförelse är det i snitt mycket större risk att få sin bil stulen i ett nordeuropeiskt land.

Hur anmäler man ett skadeståndsanspråk vid skada, förlust eller stöld?

För att hålla en transportör ansvarig behöver man skicka in ett skadeståndsanspråk (reklamation) vid skada, förlust eller stöld så fort som möjligt. Rätten till ersättning vid flygtransport preskriberas efter två år. För sjö- och vägtransport är tidsfristen ett år under förutsättning att en notering gjorts på fraktdokumentet.

Om försändelsen var försäkrad, måste avsändaren först hålla transportören ansvarig och sedan kontakta försäkringsbolaget för att lämna in ett krav. Tidsfristen för att lämna in ett krav varierar från en försäkringspolicy till en annan. Godkänns kravet, kommer försäkringsbolaget att ersätta hela värdet baserat på handelsfakturan. Om det däremot inte finns någon faktura, kommer marknadsvärdet att användas för att fastställa beloppet.

Försäkringsbolaget håller i sin tur transportören ansvarig för ersättningen av de berörda kostnaderna.

När åsikterna skiljer sig åt

I allmänhet lyckas de flesta transportörer och kunder lösa eventuella svårigheter utan alltför stora problem. Ibland kan man emellertid ha motsatta åsikter om vad som inträffat. Om så är fallet är det viktigt att transportören fått all relevant dokumentation, till exempel transportdokument och foton. Dessa dokument visar försändelsens skick och innehåll vid den tidpunkt som transportören tog emot den. Om meningsskiljaktigheterna kvarstår, bör man ta hjälp av en oberoende besiktningsman.

3. Ytterligare överväganden

Kostnader och fördelar

Det finns ingen tvekan om att en försäkring är en bra investering, inte minst då det är väldigt ovanligt att en försändelse har ett värde som understiger beloppet som transportören eller speditören är skyldiga att betala. Om en sändning har ett ovanligt högt värde och något går fel kan balansen ändras dramatiskt, vilket man bör ha i åtanke.

Din relation med transportören eller speditören

Du kanske har en bra relation med din transportör eller speditör och är övertygad om att de ersätter dig vid förlust eller skada, utöver vad som krävs enligt lag, för att behålla en god affärsförbindelse. Vid en mindre skada kan transportören eller speditören vilja visa sin välvilja men du kan inte förvänta dig ersättning.

En försäkrad transportör

Din transportör har en egen ansvarsförsäkring, men den är utan betydelse för dig som kund. Transportörer kan endast teckna en försäkring för att täcka sitt eget ansvar enligt gällande regelverk. I vissa fall, till exempel vid force majeure, kan transportören inte alls hållas ansvarig och du som kund får stå för hela skadekostnaden.

4. Sammanfattning

Det finns alltid faktorer som inte täcks av ansvar. När du överväger om en varuförsäkring är nödvändig för din transport, är det viktigt att ha principen bakom försäkringen i åtanke. Försäkringar erbjuder skydd mot relativt omfattande skada som inträffar relativt sällan. Om värdet på din försändelse överskrider det belopp som transportören eller speditören är skyldig att betala, eller om du skickar varor till obekanta eller mindre välorganiserade destinationer, bör varuförsäkringens låga extrakostnad definitivt övervägas.

Ansvarsfriskrivning: Detta dokument är en sammanfattning av reglerna för transportörens ansvar och varuförsäkring. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.

Om experterna

Stine Monefeldt Holm är Director, Marine Insurance på DSV. Hon är advokat och specialiserad på transporträtt med 8 års erfarenhet inom transportförsäkring, både i Danmark och i Storbritannien, där hon var delaktig i att starta upp AIG Marine Insurance Center of Excellence i London.

Jesper Groennebaek är Director, Insurance Sales, på DSV. Han har en gedigen bakgrund inom logistik och shipping med flera ledande roller på kommersiella positioner. Jesper har varit ansvarig för DSVs globala varuförsäkringsprodukt under de senaste 7 åren.
 
Få en offert