open/close

Tillverkning

Tillverknings- och tjänsteindustrin, som är en av de bredaste sektorerna, kännetecknas framför allt av handel mellan företag, halvfabrikat, ingredienser och tjänster. Vi har erfarenhet av flera industriella kunder inom kemikalie-, bygg-, grossist- och tillverkningssektorerna. På ett antal specialiserade platser arbetar vi också nära livsmedelsingrediens- och förpackningsindustrier. 

Särskilda anläggningar för tillverknings- och tjänsteindustrin

Vi förfogar över industrianläggningar som specialutrustats för att förvara farligt gods, däck, livsmedelsingredienser och utrustning i olika storlekar. Särskilda tjänster för industrisegmentet omfattar ompackning, fyllning av fat, märkning av farligt gods och transportförvaltning.

Industrikrav

Inom industrisektorn kan vi ta hand om leveranskedjor som kräver hantering av farligt gods, samtidigt som vi till fullo tar hänsyn till lokala rättsliga krav gällande sådana produkter. Vi erbjuder spårbarhet genom hela leveranskedjan och vi har erfarenhet av återkallelsehantering. Vårt lagersystem stödjer fullständig spårbarhet för produkter/partier genom hela leveranskedjan. På strategiska platser har faroanalyser, kritiska styrpunkter (HACCP-systemet) och standarder från American Industry Bakery införts i de anläggningar där man hanterar kunder som är verksamma inom produktion och försäljning av livsmedel.

Få en offert