open/close

Flera länder i Europa stänger ner p.g.a. COVID-19

Den andra vågen av COVID-19 har medfört ökad smittspridning och i vissa fall till nivåer som är de högsta sedan pandemins början. Flera länder inför därför betydligt hårdare restriktioner och i vissa fall råder nästintill totala eller åtminstone partiella och verksamhetsriktade lock-downs.

Situationen med COVID-19 eskalerar och fortsätter att påverka både människor, nationer, kontinenter och, inte minst, företag och ekonomier. I allt fler länder och områden ser vi att striktare restriktioner och nerstängningar återinförs för att möta och motverka den kraftigt ökande smittspridningen. Oavsett om det är totala eller partiella lock-downs får det konsekvenser. 

När det gäller transporter ökar riskerna för att avsändare och/eller mottagare inte finns tillgängliga i enlighet med beställt uppdrag. För att undvika kostnader för bomfrakt, eller att gods inte kan levereras, rekommenderar vi därför starkt att våra kunder fortsätter arbeta med framförhållning och säkerställer att beställda transportuppdrag kan utföras både avseende lastning såväl som lossning.

För första gången sedan pandemins början har Sverige stängt gränserna mot andra länder. I detta skede är det tillresande från Danmark och UK som berörs. Även andra länder har stängt sina gränser. Vid de allra flesta stängningar, såsom i Sveriges fall, är godstransporter undantagna. I nuläget medför stängningarna således inga direkta konsekvenser för våra transporter. Dock kan både kapaciteter och ledtider komma att påverkas av restriktionerna.

Det är ett ytterst allvarligt läge som kräver fortsatt stor respekt och efterlevnad av de rekommendationer och restriktioner som kvarstår och införs.

Inom DSV följer vi fortsatt utvecklingen noga då alla förändringar kan komma att påverka trafiker, ledtider, kapaciteter, kostnader och, framförallt, allas vår hälsa och säkerhet. Social distansering, köer vid gränsövergångar, restriktiva rutiner för chaufförer vid lastning och lossning samt redan reducerade kapaciteter fortsätter att skapa utmaningar för transport- och logistikbranschen. Om utvecklingen med ökad smittspridning inte hejdas, riskerar situationen att förvärras ytterligare med liknande begränsningar i handel och utbyte som innan sommaren.

Vi kommer alltid att ha våra kunders, anställdas och leverantörers säkerhet och hälsa som första prioritet samtidigt som vi fokuserar på att ge våra kunder bästa möjliga service och kvalitet utifrån varje givet tillfälle.

Sidan uppdateras löpande.

Vi arbetar även fortsatt med situationsanpassade och förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för virusets spridning och påverkan inom DSVs verksamhet, vilket du kan läsa mer om i nedan information.

Vad gör vi för att säkra våra kunders leveranser?

Huvudsaklig fokus för DSV är att upprätthålla produktionen efter de förutsättningar som ges och att ge våra kunder en så bra service som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att vår personal, leverantörer och kunder hålls säkra från smitta.

Kristeam

DSV har aktiverat sitt Crisis Respons Team på både global och nationell nivå. Representanter från högsta ledningsnivå samt nyckelpositioner, följer utvecklingen noga med regelbundna avstämningar och åtgärder enligt de råd och rekommendationer som kommer från svenska myndigheter. Nödvändiga åtgärder träder i kraft med omedelbar verkan när så krävs.

Under mötena hanterar och utvärderar Crisis Respons Team:

-      Nyheter från myndigheter och regering
-      Status hos kunder, leverantörer och personal
-      Beslut om eventuella åtgärder
-      Aktuell produktionsstatus
-      Behov av extern och intern information

Strikta förhållningsregler för personal och chaufförer/leverantörer

DSV följer WHOs, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och råd gällande COVID-19. Bland annat har information gått ut till både personal och leverantörer om att hålla god handhygien, använda handsprit och hålla behöriga avstånd.

Förhållningsregler för våra chaufförer

  • Vid lastning/lossning hos kund gäller först och främst direktiv från kunden, dessa måste vara kända för DSV senast i samband med bokning
  • Enbart chaufförer med specifika uppdrag på våra terminaler och lager har tillgång till våra lokaler.  Inga personer med symptom ges tillträde till våra områden
  • Vid lastning och lossning på DSVs terminaler och lager gäller Folkhälsomyndighetens direktiv gällande t.ex. social distansering och god handhygien
  • Instruktioner har gått ut gällande hur leverantör/transportör ska agera om sjukdomssymptom uppstår i samband med ett uppdrags utförande


Förhållningsregler till vår personal:

  • Tjänsteresor och möten har, såväl internt som externt, till stor del ersatts med Teams eller liknande alternativ
  • Tjänsteresor ska godkännas av Divisionschef alt. VD
  • Vid fysiska möten ska Folkhälsomyndighetens direktiv följas gällande t.ex. social distansiering och handhygien
  • Personal ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, oavsett om man misstänker smitta från COVID-19 eller ej
  • Tjänstemän arbetar hemifrån när så anses lämpligt och i samförstånd med ansvarig chef


Instruktioner gällande övriga besök på DSVs kontor och terminaler

DSV har öppnat upp för verksamhetskritiska och föranmälda besök med krav på hälsodeklaration.

Noggrann bevakning av riskområden

DSV håller en noggrann bevakning av det nya Coronavirusets utveckling samt de restriktioner som införs i länder runtom i världen. Vi vidtar åtgärder för transport, lastning och lossning i förhållande till de krav och risker som finns.

Frågor och svar

Via nedan länkar till vår globala hemsida kan du ta del av frågor och svar samt få information per DSV-land och region gällande COVID-19 på engelska:

FAQ på engelska

Global produktionsstatus per kontinent - på engelska

Global Information via www.dsv.com

Länk till Tullverket vid transport till tredje land:

http://tullverket.se/sv/foretag/coronavirusetochdintullhantering.4.153f8c8c16ffad23c22719.html

Tidigare information

Nedan finner du länkar till tidigare information som gått ut:

2020-11-06
Restriktioner på grund av COVID-19 skapar osäkerhet

2020-10-29
Viktig information med anledning av COVID-19 och ökad smittspridning

2020-04-03
Minskad färjetrafik mellan Göteborg och Gent/Immingham

2020-03-25
Begränsning i tjänsten Inbärning med anledning av COVID-19

2020-03-23
Italien stänger ner företag till följd av COVID-19

2020-03-19
Viktig information gällande exportförbud på skyddsutrustning

2020-03-17

Uppdatering gällande flygfrakt till och från Europa

2020-03-16
Viktig uppdatering gällande transporter inom Europa med anledning av COVID-19

2020-03-13
Flygcharter i egen regi

2020-03-12
Uppdatering kring situationen gällande COVID-19

2020-03-12
Flygfrakt till USA påverkas av Coronavirus

2020-03-10
Utökad karantän i Italien

2020-03-03
Status gällande COVID-19

2020-02-24
Industrin i Kina återgår långsamt till det normala med kapacitetsbrist som följd

Vi kommer fortsätta följa situationen med spridningen av COVID-19 väldigt noga och informera dig om utvecklingen via denna sida.
 

Restriktioner på grund av COVID-19 skapar osäkerhet