open/close

Farligt gods

Vid transport av farligt gods på väg, järnväg, till sjöss eller med flyg finns regelverk som är baserade på lagstiftning.

Det är viktigt att alla som berörs av transportkedjan är medveten om riskerna vid farligt gods och vilka konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.
 
I regelverken för transport av farligt gods beskriver man ansvar och vilka krav som skall uppfyllas av respektive part. Det finns bland annat krav på hur farligt gods får förpackas, hur det ska märkas och etiketteras samt vilka transporthandlingar som måste medfölja transporten. Vidare finns det krav på hur själva transporten ska genomföras samt på hur inblandande parter ska agera. 

Kontakta gärna vår säkerhetsrådgivare om du vill veta mer om de regelverk som finns vid transport av farligt gods:

Niklas Jämsä 

Tel.: 031-583 825

E-post: niklas.jamsa@se.dsv.com